Mål: M 11615-17, M 11823-17

Avgörande

En fastighetsägare har med stöd av bestämmelserna om biotopskydd förelagts att återställa ett igenlagt dike som löper över åkrar i jordbruksmark. Fastighetsägaren har invänt att diket inte håller ytvatten eller en fuktig yta under en stor del av året och att det därför inte är ett biotopskyddsområde. MÖD har funnit att diket inte utgör ett biotopskyddsområde och att det därmed inte finns fog för föreläggandet. I ett sambandsmål gällande dispens från biotopskyddsbestämmelserna har MÖD förklarat att dispens inte krävs för åtgärden att lägga igen diket.