Mål: M 1033-18

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen instämde i mark- och miljödomstolens bedömning att det är för ingripande att förbjuda en tillståndspliktig vattenverksamhet och att det är motiverat att i stället förelägga verksamhetsutövaren att söka tillstånd. Mark- och miljööverdomstolen upphävde ett förordnande om att föreläggandet ska förenas med vite eftersom det är onödigt ingripande när verksamhetsutövaren förklarat sig ha för avsikt att söka tillstånd.