Mål: P 9594-17

Avgörande

Överklagande av ett beslut om att anta en detaljplan. Ett beslut av länsstyrelsen om att upphäva strandskydd har pga. otydighet i beslutets utformning inte ansetts omfatta det nu aktuella planområdet. Strandskyddet har därför inträtt då tidigare planer för området ersätts med en ny. MÖD har bedömt att det inte funnits förutsättningar att som första instans pröva frågan om upphävande av strandskydd. Beslutet om att anta detaljplanen har därför upphävts.