Mål: M 4517-17

Avgörande

Ansökan enligt 9 och 11 kap. miljöbalken att anlägga och driva containerhamn och kombiterminal. Mark- och miljööverdomstolen har prövat invändningar om bl.a. otillåten utvidgning av ansökan, brister i miljökonsekvensbeskrivning avseende lokaliseringsutredning, samråd m.m., lokalisering, naturvärden och buller men funnit att verksamheten kan tillåtas efter justering av provisorisk föreskrift avseende buller.