Mål: P 8653-17

Avgörande

Antagande av detaljplan. En bestämmelse i planen om att viss mark inom allmän plats, natur, ska vara tillgänglig för in- och utfarter till/från angränsande fastigheter saknade stöd i plan- och bygglagen. Vidare hade kommunen inte i tillräcklig grad redovisat hur genomförandet av rätten till tillfartsväg skulle ske och inte heller redovisat konsekvenserna för befintliga servitut. Detaljplanen upphävdes därför