Mål: P 8780-18

Avgörande

Bygglov för ändrad användning. Mark- och miljödomstolen hade avvisat ett av överklagandena på den grunden att klaganden inte hade överklagat nämndens beslut till länsstyrelsen. Mark- och miljööverdomstolen har upphävt avvisningsbeslutet eftersom handlingarna visade att klaganden hade överklagat nämndens beslut. Vid prövningen av målet i sak har Mark- och miljööverdomstolen gjort samma bedömning som mark- och miljödomstolen.