Mål: P 432-18

Avgörande

Detaljplan för uppförande av flerbostadshus i Floda, Lerums kommun, i anslutning till befintlig villabebyggelse. Förtätning har, med hänsyn till kvarterets belägenhet och omkringliggande bebyggelse, betraktats som en förväntad utveckling. Olägenheter i form av insyn, skuggning och begränsning av utblickar som villaägarna kan drabbas av på grund av flerbostadshuset har MÖD inte bedömt som betydande. MÖD har fastställt beslutet att anta detaljplanen.