Mål: P 11888-17

Avgörande

En kommun har antagit en detaljplan med bl.a. fler bostäder och ett parkeringshus i ett område där miljökvalitetsnormen för luft inte alltid kan innehållas. Detaljplanen leder till att området belastas med ytterligare trafik och därmed försämras luftkvaliteten i viss mån. Kommunens planer och åtgärdsprogram för att förbättra luftkvaliteten har bedömts vara tillräckligt konkreta och verksamma för att detaljplanen ska kunna antas.