Mål: P 10515-17

Avgörande

Frågor om byggsanktionsavgift, bygglov i efterhand, vitesföreläggande m.m. avseende åtgärder (byte av fönster och balkongdörrar) på en fastighet i centrala Helsingborg. Eftersom det inte visats att de bygglovspliktiga åtgärderna påbörjats innan nu gällande PBL, med dess krav på startbesked, trädde i kraft har MÖD avslagit nämndens yrkande om byggsanktionsavgift. MÖD har dock inte funnit skäl att bevilja bygglov i efterhand för byte av balkongdörrar eller att upphäva ett föreläggande vid vite att återställa dessa dörrar så att de motsvarar det utseende de hade innan de byttes ut.