Mål: M 8006-18

MÖD 2008:33

Vägledande avgörande

En kommunal nämnd har beviljat strandskyddsdispens. Dispensen har upphävts av länsstyrelsen. Mark- och miljödomstolen har efter överklagande av nämnden inte ändrat länsstyrelsens beslut. Mark- och miljööverdomstolen har med upphävande av mark- och miljödomstolens dom avvisat nämndens överklagande eftersom målet inte rör sådana intressen som nämnden normalt har att bevaka (MÖD 2008:33) och domstolen inte heller kan räkna med att nämnden företräder något annat intresse som ger klagorätt.