Mål: F 11551-17

Avgörande

Ansökan om ledningsrätt för en befintlig förstärkarstation för optofiber inom område med detaljplan. Den byggnad som innehåller förstärkarstationen är till ca 70 procent placerad på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att denna avvikelse från detaljplanen inte kan betraktas som mindre enligt 8 § ledningsrättslagen. Det har därmed inte funnits förutsättningar att bifalla ansökan.