Mål: M 10713-17

Avgörande

Strandskyddsdispens för parkeringsplats. På grund av prövningsramen har Mark- och miljööverdomstolen främst haft att pröva frågan om storleken på det markområde som ska få tas i anspråk för parkeringsplatsen. Mark- och miljööverdomstolen har i detta avseende funnit att förutsättningar förelegat för att bevilja strandskyddsdispens för det markområde som sökandena yrkat.