Mål: P 2921-18

Avgörande

Fråga om rätt att överklaga ett beslut om bygglov. Bygglovet avsåg nybyggnad av ett enbostadshus om 425 kvm byggnadsarea i tre plan utanför detaljplanelagt område. Bygglovsfastigheten låg inom riksintresse för naturvård och kulturmiljövård och i närheten av två naturreservat samt inom ett område som i den kommunala översiktsplanen pekats ut som ekologiskt särskilt känsligt med särskilt höga värden för naturvård, friluftsliv och kulturmiljövård. Mark- och miljööverdomstolen har därför bedömt att det aktuella beslutet om bygglov är ett sådant beslut som omfattas av artikel 9.3 i den s.k. Århuskonventionen. För att säkerställa tillgång till effektiva rättsmedel för allmänheten i enlighet med konventionen har domstolen kommit fram till att en tolkning av 13 kap. 8 § plan- och bygglagen som stämmer överens med artikel 9.3 i konventionen ska ske. Bygglovsbeslutet har vid en sådan tolkning ansetts angå en förening, som uppfyller kraven i 16 kap. 13 § miljöbalken, i den mening som avses i 13 kap. 8 § plan- och bygglagen.