Mål: P 10439-17

Avgörande

Ett vitesföreläggande från en kommunal nämnd har delgivits genom s.k. spikning (38 § delgivningslagen). Den omständigheten att föreläggandet har ingått i handlingar som har delgivits den förelagde i ett annat mål hos mark- och miljödomstolen, kan inte självständigt medföra att den förelagde har fått den kännedom om innehållet i nämndens föreläggande som krävs. Ansökan om utdömande av vitet har därför avslagits.