Mål: P 4957-18

Avgörande

En detaljplan gav byggrätt för ett 35 meter högt hus på en innergård i centrala Skellefteå. Byggnaden skulle placeras ca tio meter söder om ett befintligt flerfamiljshus. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att tillgänglig utredning har varit otillräcklig för att bedöma den tilltänkta byggnadens omgivningspåverkan. Utöver genomförd skuggutredning borde en s.k. dagsljusutredning har genomförts. Eftersom det, i brist på sådan utredning, inte har gått att bedöma om den planerade byggnaden kommer att medföra betydande olägenheter för de närboende p.g.a. minskat dagsljusinsläpp har Mark- och miljööverdomstolen, i likhet med mark- och miljödomstolen, funnit att detaljplanen ska upphävas.