Mål: P 10961-17

Avgörande

Den kommunala nämnden meddelade negativt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på en fastighet. Av områdesbestämmelser och en fördjupad översiktsplan för området framgår att utökad bygglovsplikt gäller samt att fastigheten ligger utanför de områden som har ansetts lämpliga för förtätning med hänsyn till kulturmiljöns bevarandevärden. Mark- och miljödomstolen fann att positivt förhandsbesked kunde lämnas eftersom intentionerna och syftet med bevarandebestämmelserna hade försvagats och att det enskilda intresset nu vägde tyngre. Mark- och miljööverdomstolen har, i motsats till underinstansen, funnit att det dokumenterade allmänna intresset att värna de kulturhistoriska och miljömässiga värdena på platsen överväger det enskilda intresset i detta fall samt att det inte heller är oproportionerligt att det allmänna intresset ges företräde framför det enskilda intresset.