Mål: M 2666-18

Avgörande

Ansökan om strandskyddsdispens för infartsväg till bostadsfastighet. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att den ansökta vägen är en sådan anläggning som kräver strandskyddsdispens och att särskilda skäl för dispens inte föreligger. Länsstyrelsens beslut om avslag på ansökan har därför fastställts.