Mål: F 10186-17

Avgörande

MÖD har delat mark- och miljödomstolens bedömning att LM i detta fall saknade förutsättningar att meddela ett beslut om förlängning av tiden för utförande av en anläggning efter det att tiden för utförande av anläggningen hade gått ut. Avgörandet i mark- och miljödomstolen har meddelats utan att övriga sakägare fått tillfälle att yttra sig över överklagandet och utan att frågan om LM:s förutsättningar att meddela det aktuella beslutet väckts hos parterna. De brister som förekommit i dessa avseenden har läkts genom överklagandet och att övriga sakägare fått möjlighet att yttra sig i MÖD.