Mål: P 4321-18

Avgörande

En granne överklagade ett bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus. Grannen ansåg att byggnadens höga placering medfört inskränkningar i hans möjlighet att utnyttja sin egen fastighet med hänsyn bl.a. till insynen. MÖD fann att bygglovet inte stred mot vare sig anpassningskraven eller kraven på hur en obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas enligt PBL. Inte heller uppkom betydande olägenhet för grannen. Överklagandet avslogs och bygglovet stod därmed fast.