Mål: M 11269-17

Avgörande

En fastighetsägare ansökte om bidrag ur bygdeavgiftsmedel sedan brunnen på hans fastighet sinat i samband med att en verksamhetsutövare för ett kraftverk torrlagt en underjordisk tunnel för rensning av en sandficka. Mark- och miljödomstolen fann att skadan uppkommit till följd av vattenverksamhet och att ersättning för sådan skada inte tidigare bestämts. Ansökan lämnades dock utan bifall med hänvisning till ett avtal mellan en tidigare ägare till den aktuella fastigheten och dåvarande verksamhetsutövare. I avtalet stadgades bl.a. att genom detta hade samtliga skador för gången tid och för all framtid reglerats vad avsåg skada på fastighetens vattentäkt. MÖD har, med hänvisning till att avtalet gällde en annan vattentäkt än den som nu är aktuell och till att den vattentäkten efter en fastighetsreglering 2007 inte längre hör till fastigheten, funnit att det inte är oskäligt att fastighetsägaren får ersättning ur bygdeavgiftsmedel för skadan. Mark- och miljödomstolens dom har därför ändrats och fastighetsägaren har tillerkänts ersättning med 26 500 kr.