Mål: M 2094-17

Avgörande

SAMMANFATTNING
Målet gäller ansökan om att förnya en kraftstation vid ett vattenkraftverk genom byte av turbiner med samma nominella kapacitet som tidigare. Fråga var främst om utbyggnadsförbud, påverkan på närliggande Natura 2000-områden, miljökvalitetsnormer och skyddsåtgärder för fisk. Mark- och miljööverdomstolen fann bl.a. att omgivande områden inte påverkas eftersom bytet av turbiner inte medför utökad vattenavledning eller sådan miljöpåverkan som avses i 4 kap. 6 § och 7 kap. 28 a § miljöbalken. Däremot ansåg domstolen att ansökan saknar redogörelse för skadeverkan på fisk och andra levande organismer och även utredning om eventuella skyddsåtgärder som är bästa teknik och kostnader för dessa. Domstolen ansåg att denna brist medför att ansökan inte har lämplig utformning. Ansökan avslås därför.