Mål: P 8280-17

Avgörande

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på jordbruksmark. Eftersom någon konkret redogörelse för alternativa lokaliseringar av vindkraftverken inte har presenterats har bestämmelsen i 3 kap. 4 § andra st. miljöbalken ansetts utgöra hinder mot att ge bygglov.