Mål: P 148-18

Avgörande

Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus i ett område med enhetlig villabebyggelse. MÖD har bedömt att den sökta åtgärden inte uppfyller anpassningskraven i 2 kap. 6 § PBL. Ansökan om bygglov har därför avslagits.