Mål: P 3936-18

Avgörande

Fråga om bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus. Den ansökta åtgärden strider mot en planbestämmelse om att garageplats ska beredas i markens plan och avvikelsen kan inte godtas. Bygglovet har därför upphävts. De takkupor som byggnaden enligt ansökan skulle föres med ska inte räknas in i taket.