Mål: P 11097-17

Avgörande

En kommun avslog ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen har ansett att positivt förhandsbesked ska lämnas. Kommunens huvudsakliga invändning mot den sökta åtgärden var att marken på fastigheten, som inte regleras i detaljplan, utgör brukningsvärd jordbruksmark och därmed omfattas av 3 kap. 4 § miljöbalken. Enligt denna bestämmelse får sådan mark tas i anspråk för bl.a. bebyggelse endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt till¬fredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. För att marken på en fastighet ska omfattas av 3 kap. 4 § miljöbalken krävs att fastigheten är taxerad som jordbruksenhet. Den i målet aktuella fastigheten är taxerad som småhusenhet och utgör därför inte jordbruksmark. Mark- och miljööverdomstolen har mot denna bakgrund funnit att bestämmelsen i 3 kap. 4 § miljöbalken inte utgör hinder mot den ansökta åtgärden. Vad gäller övriga förutsättningar för att ge positivt förhandsbesked har Mark- och miljööverdomstolen instämt i underinstansernas bedömning. Överklagandet har därför avslagits.