Mål: P 10047-17

Avgörande

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus. På bygglovsfastigheten finns två områden med mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas. Ett av dessa skulle komma att helt tas i anspråk genom den sökta byggnaden. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att avvikelsen från detaljplanen inte kan anses som liten och inte heller förenlig med detaljplanens syfte. Mark- och miljööverdomstolen har därför ändrat mark- och miljödomstolens dom och upphävt nämndens beslut att ge bygglov.