Mål: P 1160-18

Avgörande

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus. MÖD har bedömt att den planerade byggnaden är planstridig eftersom den till viss del ska placeras på mark som enligt detaljplanen utgörs av allmän platsmark. Byggnaden har dessutom bedömts strida mot anpassningskraven i 2 kap. 6 § PBL. MÖD har i likhet med mark- och miljödomstolen funnit att bygglov inte kan ges för den sökta åtgärden