Mål: P 9769-17

Avgörande

Överklagande av detaljplan i Vänersborg. Mark- och miljööverdomstolen har mot bakgrund av bl.a. ett yttrande från Riksantikvarieämbetet funnit att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms kunna medföra påtaglig skada på ett riksintresse för kulturmiljövården.