Mål: P 1119-18

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har fastställt en byggnadsnämnds beslut att inte meddela bygglov för en ca 85 meter lång stödmur byggd med gabioner. Muren stred mot detaljplanen eftersom den delvis var placerad på mark som enligt planen inte får bebyggas. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att avvikelsen, som inte kunde godtas som en liten avvikelse, inte heller kunde godtas med stöd av 9 kap. 31 b § 2 PBL eftersom en så omfattande konstruktion inte var nödvändig för att fastigheten skulle kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.