Mål: M 3292-17

Avgörande

Fråga om dispens från förbud i vattenskyddsföreskrift mot lagring av farligt avfall. Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad mot länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen, ansett att det som sökanden åberopat inte utgör särskilda skäl och att det därmed saknas förutsättningar att ge dispens från förbudet mot lagring av farligt avfall. Mark- och miljööverdomstolen har därför upphävt länsstyrelsens beslut och avslagit dispensansökan.