Mål: M 1275-17

Avgörande

I målet har bland annat frågorna om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad för fritidshus och för väg behandlats. MÖD har i likhet med mark- och miljödomstolen bedömt att det finns förutsättningar att ge strandskyddsdispens för dessa. Ersättningsbyggnaden har bedömts utvidga hemfridszonen endast på ett obetydligt sätt. Vägen har bedömts vara en sådan anläggning som för sin funktion behöver ligga vid vatten (7 kap. 18 c § första stycket 3 MB) och intresset av att anlägga vägen har bedömts väga tyngre än de allmänna intressen som strandskyddet avser skydda.