Mål: P 7901-17

Avgörande

Byggsanktionsavgift på grund av att åtgärd som kräver bygglov har utförts innan startbesked meddelats. Nämnden har tagit ut avgiften av byggherren. Mark- och miljööverdomstolen instämmer i nämndens bedömning att byggherren har begått överträdelsen. Byggherren får även anses ha fått vinning av den. Det var alltså riktigt att ta ut byggsanktionsavgift av byggherren och överklagandet avslås.