Mål: M 6456-17

Avgörande

Fråga om tillstånd till deponering av inert avfall och återvinningsverksamhet. Innehållet i kommunens översiktsplan talade emot att den sökta platsen var lämplig. Mark- och miljööverdomstolen har, bl.a. med beaktande av detta, bedömt att sökanden inte visat att kraven i 2 kap. 6 § och 3 kap. 1 § miljöbalken är uppfyllda och har därför, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, fastställt länsstyrelsen beslut att avslå ansökan om tillstånd.