Mål: M 3171-18

Avgörande

Ansökan om införsel och hantering av entreprenadberg, rena jord- och schaktmassor mm. Frågan var om lokaliseringen av verksamheten är lämplig i en befintlig grustäkt. Av utredningen i målet, bland annat yttrande av SGU, framkom att täktbotten ligger nära grundvattennivån och att det finns risk att eventuella föroreningar påverkar vattenförekomsten negativt. Verksamhetsutövaren anförde att endast oförorenade massor skulle tas emot. MÖD ansåg att det är svårt att säkerställa renheten i stora mängder massor och eftersom genomsläppligheten i marken är hög och vattenförekomsten ligger nära täktbotten finns risk för förorening. Domstolen avslog därför ansökan.