Mål: M 4293-17

Avgörande

Ansökan om tillstånd till täkt av grus och berg har avslagits av Mark- och miljööverdomstolen bland annat mot bakgrund av att SGU i yttrande bedömt att utredningen i målet inte tydligt visar att verksamheten kan ske utan risk för grundvattenförekomst och dricksvattentäkt nedströms verksamheten.