Mål: P 8841-18

Avgörande

Ett överklagande av ett beslut om att anta en detaljplan avvisades av mark- och miljödomstolen, som av förbiseende inte beaktade en komplettering som klaganden hade gett in. MÖD har bedömt att underlåtenheten att beakta kompletteringen har innefattat ett rättegångsfel, vilket dock har kunnat avhjälpas genom att beakta kompletteringen i MÖD. I sak har MÖD gjort samma bedömning som mark- och miljödomstolen, vars beslut att avvisa överklagandet p.g.a. bristande klagorätt därför har fastställts.