Mål: P 5096-18

Avgörande

Bygglov för om- och tillbyggnad av flerbostadshus. MÖD har ansett att loftgångar och ett fristående trapphus som upptar en stor del av byggnadens fasad mot sydöst och sydväst ska räknas in i den sökta åtgärdens byggnadsarea. Den sökta åtgärden innebär därmed att detaljplanens bestämmelse om största tillåtna byggnadsarea överskrids med 14 procent, vilket har bedömts inte vara en liten avvikelse enligt 9 kap. 31 b § PBL.