Mål: M 1637-18

Avgörande

Strandskyddsdispens. Ansökan om dispens för att i ett litet fiskeläge i Norrbotten bygga ut en förrådsbod med ytterligare utrymme för förråd som även kan användas för tillfällig övernattning. Mark- och miljööverdomstolen fann att området i bodens omedelbara närhet är allemansrättsligt tillgängligt och att utbyggnaden skulle innebära en ökad privatisering och avhålla allmänheten att färdas fritt förbi bebyggelsen. Området är därför inte redan ianspråktaget och dispens på den grunden kunde inte lämnas.