Mål: M 842-18

Avgörande

Beslut om klassificering av en miljöfarlig verksamhet. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att beslutet är överklagbart eftersom det kan få rättsverkningar för verksamhetsutövaren. Mark- och miljödomstolens beslut att avvisa verksamhetsutövarens överklagande har därför undanröjts och målet lämnats tillbaka dit för prövning i sak.