Mål: P 1109-18

Avgörande

En byggnadsnämnd avslog en begäran om förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus eftersom fastigheten bedömdes vara olämplig för bostadsändamål. Mark- och miljööverdomstolen, som till skillnad mot mark- och miljödomstolen bedömer att det är fråga om en s.k. lucktomt, har vid en samlad bedömning och med beaktande av den avvägning mellan allmänna och enskilda intressen som ska göras i varje enskilt fall funnit att nämnden inte har haft fog för att meddela negativt förhandsbesked. Underinstansernas avgöranden har undanröjts och målet återförvisats till nämnden för fortsatt handläggning i enlighet med Mark- och miljööverdomstolens bedömning.