Mål: P 2879-18

Avgörande

Fråga om byggsanktionsavgift. En fastighetsägare avverkade, utan att ha fått startbesked, drygt 200 träd på fastigheten där det enligt gällande planbestämmelser krävs marklov för trädfällning. Nämnden påförde fastighetsägaren en byggsanktionsavgift som med stöd av 11 kap. 53 a § PBL av nämnden sattes ned till en fjärdedel. Sedan mark- och miljödomstolen bedömt att rättelse skett i tid upphävde domstolen beslutet om byggsanktionsavgift. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att rättelse inte har skett genom att fastighetsägaren fått startbesked för åtgärden efter trädfällningen men innan nämnden beslutade om sanktionsavgift och att en byggsanktionsavgift därför ska tas ut. Mark- och miljööverdomstolen har också konstaterat att bestämmelsen i 11 kap. 53 a § PBL inte ger utrymme för att sätta ned avgiften ytterligare eller för att helt efterge den. Mark- och miljööverdomstolen har därför bifallit nämndens överklagande.