Mål: P 9109-17

Avgörande

Fråga om byggsanktionsavgift. En fastighetsägare avverkade, utan att ha fått startbesked, drygt 200 träd på fastigheten där det enligt detaljplanen krävs marklov för trädfällning. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det saknas förutsättningar att med stöd av 11 kap. 53 § PBL befria fastighetsägaren från byggsanktionsavgift. Domstolen har även ansett att avgiften inte är orimlig i förhållande till överträdelsen och att det därmed saknas förutsättningar att sätta ned den enligt 11 kap. 53 a § PBL. Mark- och miljööverdomstolen har därför avslagit fastighetsägarens överklagande.