Mål: P 11919-17

Avgörande

I mål om antagande av detaljplan har Mark- och miljööverdomstolen, till skillnad från mark- och miljödomstolen, bedömt att bestämmelserna i planen inte står i strid med plan- och bygglagen, att frågan om strandskyddsdispens är tillräckligt utredd och att det inte finns brister i miljökonsekvensbeskrivningen. Mark- och miljööverdomstolen har därför ändrat mark- och miljödomstolens dom och fastställt beslutet att anta detaljplanen med undantag för vissa planbestämmelser som har upphävts efter medgivande från kommunen. På grund av bristande talerätt har även en av klagandenas talan avvisats.