Mål: M 9276-17

Avgörande

En kommun har inrättat ett vattenskyddsområde och, med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken, beslutat föreskrifter som förbjuder odling av potatis med användning av växtskyddsmedel. MÖD har, i likhet med mark- och miljödomstolen, bedömt att en potatisodlare vars pågående markanvändning påtagligt försvårades till följd av föreskrifterna har rätt till ersättning för sin skada enligt 31 kap. 4 § första stycket 5 miljöbalken. Den omständigheten att användning av växtskyddsmedel skulle ha förutsatt särskilt tillstånd även om några föreskrifter inte hade beslutats har inte påverkat bedömningen.