Mål: P 108-18

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det är förenligt med en detaljplan att bygga ett mindre grilltak inom ett område som enligt detaljplanen utgör allmän plats, park. Domstolen har vid bedömningen utgått från den allmänna platsens funktion inom det aktuella området.