Mål: F 5638-18

Avgörande

Fråga om skäliga förrättningskostnader. Mark- och miljödomstolen satte ned den debiterade förrättningskostnaden med visst belopp. Mark- och miljööverdomstolen har anslutit sig till mark- och miljödomstolens bedömning att den tid som Lantmäteriet debiterat för beredning framstår som högre än vad som kan anses skäligt med hänsyn till ärendets omfattning och svårighetsgrad. Lantmäteriets överklagande har därför avslagits.