Mål: P 2267-18

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med underinstanserna ansett att förhandsbesked kan lämnas för uppförande av två enbostadshus.