Mål: P 10448-17

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt en detaljplan eftersom kommunen under planprocessen inte hållit ett tillräckligt utförligt beslutsunderlag tillgängligt i den utsträckning som krävs (5 kap. 11 c § och 21 § PBL). Vidare har det inte framkommit att det funnits skäl för upphävande av strandskyddet inom visst område.