Mål: M 6797-17

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har vid omprövning av utslag enligt 1880 års vattenrättsförordning avseende dämningsrätt funnit att de i första hand yrkade minimitappningsvillkoren skulle innebära en inskränkning av bolagets rätt enligt utslagen och således ge rätt till ersättning för produktionsförlust. Med hänsyn till hur talan har förts har i stället de i andra hand yrkade minimitappningsvillkoren, motsvarande den ersättningsfria andelen om fem procents produktionsförlust, bifallits.