Mål: P 1866-18

Avgörande

I likhet med mark- och miljödomstolen har MÖD bedömt att utformningen av två flerbostadshus inte överensstämmer med detaljplanens krav på gestaltning och anpassning till omgivningen samt tillåtet antal lägenheter. Förutsättningar att ge bygglov har därför saknats.